Bibliografija tiskane građe lagane za čitanje objavljene u Hrvatskoj

Prema IFLA-in Smjernicama za građu laganu za čitanje, postoje dvije definicije građe lagane za čitanje. Jedna podrazumijeva takvu jezičnu prilagodbu teksta kojom je olakšano njegovo čitanje, a tekst postaje dostupniji od prosječnog teksta, no to ne olakšava njegovo razumijevanje. Druga definicija podrazumijeva prilagodbu koja istodobno olakšava čitanje i razumijevanje. Ova bibliografija obuhvaća građu laganu za…